آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناخن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ناخن

بلند : سود

کوتاه : ضرر

گرفتن ناخن : شرمساري

 

مولف گويد:

درآمدن ناخن يعني بيماري يکي از نزديکان يا خودش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسيار و دستمزد اندك است .

سوهان كشيدن و تميز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفريني دست خواهيد زد .

ديدن ناخنهاي شكسته در خواب ، نشانة بيمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام كارهاى زياد است.

اگر خواب ببينيد كه ناخن‏هايتان شكسته است، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد.

اگر خواب ببينيد ناخن‏هايتان را سوهان مى‏كشيد، علامت آن است كه موفق و پيروز خواهيد بود.

 

 

www.aradpardaz.com