آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نقشه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقشه : شما خانه اي بنا خواهيد کرد و يا خانه خودتان را بنا خواهيد نهاد

نقشه اي را ترسيم کردن : فکرهاي خوب در سر داريد

نقشه کارتوگرافي : سفر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد نقشه اي را مطالعه مي كنيد ، علامت آن است كه امور مأيوس كننده اي گريبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال اين امور ، سود كلاني نيز به دست خواهيد آورد .

اگر خواب ببينيد به دنبال نقشه اي مي گرديد ، علامت آن است كه در اثر نارضايتي از محيط پيرامون انرژي تازه اي كسب مي كنيد و به موقعيتهايي بهتر در زندگي دست مي يابيد . اگر چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه با آرزوي پاك خود به حوزة برتري در زندگي قدم مي گذارد .

اگر در خواب مشاهده كنيد نقشه‏اى را مطالعه مى‏كنيد، بيانگر آن است كه در كارتان پيشرفت مى‏كنيد. ديدن نقشه‏ى جهان در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببينيد كه مشغول كشيدن نقشه‏اى هستيد، علامت آن است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد.

www.aradpardaz.com