آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عذره

 

علامه مجلسي ( ره) گويد: افتادن در عذره يا به آن آلوده شدن را به مالي رسيدن مي داند 

www.aradpardaz.com