آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارتش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بيانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنايش موفقيت در مسائل مالى مى‏باشد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك ارتش : نزاع درخانواده

ارتشهاي متعدد از كشورهاي مختلف : پول وشادي

ارتش كشور خودتان : سودهاي كوچك مالي

يك ارتش در حال جنگ : خيانت و رنج

www.aradpardaz.com