آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ نوشيدن هر چيز در خواب كه خاصيت اسيدي داشته باشد ، نشانة آن است كه در آينده نگراني و اضطراب فراواني خواهيد داشت .

2ـ اگر زني خواب ببيند مشروب الكلي مي نوشد ، معنايش اين است كه احتمال دارد براي رفع اختلافات ديگران ميانجي شود و در اين راه سلامتش به خطر بيفتد .

3ـ ديدن خواب اسيدهاي سمي ، نشان مي دهد كه خيانتي كه بر عليه شما شكل مي گيرد ، افشاء خواهد شد .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اسيد : به وعده هايتان عمل خواهيد كرد .

آزمايشي با اسيد انجام مي دهيد : بواسطه قولي كه داده ايد خطري شما را تهديد مي كند .

از اسيد استفاده مي كنيد : از مهلكه اي كه در آن هسنيد صحيح و سالم خارج مي شويد .

ديگران از اسيد استفاده مي كنند : مرگ يك دشمن.

www.aradpardaz.com