آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آرام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دريايي آرام در خواب و نشانة پايان نوميدي است .

2ـ اگر خواب ببينيد از ديدن دريايي آرام احساس آرامش مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگي طولاني و پر ثمري در پيش رو خواهيد داشت .

www.aradpardaz.com