آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بُرس

 

هانس كورت مى‏گويد:

مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبيارى دارد. اگر در خواب برس لباس ديديد، يعنى كارهاى مشكل پيش رو داريد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابساماني كارهاست .

2ـ ديدن برس كهنه و خراب ، علامت بيماري است .  

3ـ ديدن برس لباس در خواب ، نشانة وظيفة سنگيني است كه در آينده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببينيد لباسهاي خود را برس مي زنيد ، نشانة آن است كه بزودي در مقابل كار دشواري كه انجام مي دهيد ، پولي دريافت خواهيد كرد .

5ـ ديدن برسهاي گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب برس : بر تعداد مشكلات اضافه مي شود .

يك برس كهنه : ناكامي

از يك برس استفاده مي كنيد : آرزوي اصلي شما برآورده مي شود .

يك برس نو مي خريد : يك دوره عالي شروع ميشود.

يك مغازه برس فروشي : بيماري

يك برس ساز : گيج خواهيد شد .

 

www.aradpardaz.com