آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مورد

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مورد بر چهاروجه است. اول: مزدوران. دوم: فرزند صالح. سوم: مال فراوان. چهارم: منفعت.

www.aradpardaz.com