آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بشکه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بشكه اي پر در خواب ، علامت آن است كه اوقاتي خوش در جشن و سرور خواهيد داشت .

2ـ اگر در خواب بشكه اي تهي ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه زندگي شما تحت تأثير عوامل بيروني از هر گونه شادماني و آرامش ، تهي مي شود .

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك بشكه خالي : شما بي پول خواهيدشد.

يك بشكه پر : شما ثروتمند خواهيد شد .

يك بشكه پر و ايستاده : خوشبختي

يك بشكه خالي و خوابيده : روزهاي سخت نزديك مي شود .

شما يك بشكه داريد : يك هديه غيره منتظره

شما تعداد زيادي بشكه داريد : پول فراوان

يك بشكه پر از الكل : موفقيت در كارها

خواب يك بشكه كوچك : پول غيره منتظره اي به شما مي رساند .

يك بشكه كوچك خالي : تغييرات بزرگ در اطراف شما رخ خواهد داد.

يك بشكه كوچك پر : زندگي شما دلپذيرتر خواهد شد.

يك بشكه كوچك پر از ماهي : خوشبختي

www.aradpardaz.com