آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بنّا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد بنايي مشغول ساختن ساختماني است ، نشانة آن است كه به محيط اجتماعي مناسبتري پا خواهيد گذاشت .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مانند يك بنا مشغول ساختن، ساختمانى باشيد دلالت بر خوشبختى و سعادت هميشگى دارد.

www.aradpardaz.com