آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پارچ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقي مداراگر با ديگران است ، و همچنين به ثمر رسيدن تلاشهاي شما .

2ـ ديدن پارچ شكسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

www.aradpardaz.com