آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وحشت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد به علتي دچار وحشت شده ايد ، نشانةآن است كه دچار زيان و نوميدي خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد ديگران وحشت زده و مضطرب به نظر مي رسند ، نشانةآن است كه اندوه دوستان شديداً بر شما تأثير مي گذارد .

اگر خواب ببينيد كه دچار وحشت شده‏ايد، به اين معنا است كه نااميد و پريشان خواهيد شد.

www.aradpardaz.com