آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وداع

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد با شادماني از مردم خدا حافظي مي كنيد ، نشانةآن است كه در جشنهاي دسته جمعي شركت خواهيد كرد . و از ديدار افراد لذت خواهيد برد . اما اگر خواب ببينيد از مردم با اندوه جدا مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه زيان خواهيد كرد يا به خاطر از دست دادن كسي ، داغدار خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد كشور خود را بدرود مي گوييد ، تغبيري اين چنين دارد كه اقبال به شما پشت كرده است و در حالي كه از محبت معشوق بي نصيب مانده ايد ، سفر خواهيد كرد .

اگر هنگام وداع در خواب ببينيد براي اطرافيان و بچه هاي خود بوسه مي فرستيد ، نشانة آن است كه به زودي به مسافرتي مي رويد كه در آن سفر هيچ حادثة ناخوشايندي روي نخواهد داد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه با ناراحتى از اطرافيان خود جدا مى‏شويد، به اين معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب با شادى و خوشحالى خداحافظى مى‏كنيد، به اين معنا است كه اوقات خوشى خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com