آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وصيت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول نوشتن وصيت هستيد، به اين معنا است كه دست به كارهاى مهمى مى‏زنيد. اگر در خواب مشاهده كنيد وصيت‏نامه‏اى را گم كنيد. به اين معنا است كه قصد داريد تا به شخصى صدمه وارد كنيد.

اگر خواب ببينيد هنگام مرگ شما فرا رسيده است و وصيت خود را مي نويسيد ، علامت آن است كه در امور تجاري معاملاتي مهم انجام خواهيد داد .

اگر خواب ببينيد در وصيتي ، حرفهايي بر عليه شما مكتوب شده است ، علامت آن است كه با ديگران مشاجرات و اختلافاتي پيدا خواهيد كرد .

اگر خواب ببينيد نمي توانيد از حقوق خود كه در وصيتي قيد شده است دفاع كنيد ، نشانة آن است كه در معرض سخناني افترا آميز قرار خواهيد گرفت .

اگر خواب ببينيد وصيتنامه اي را گم مي كنيد ، علامت آن است كه در فريب و خيانتي شريك مي شويد .

www.aradpardaz.com