آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ط >

طلسم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با خود طلسمي حمل مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي و دلپذير پيدا خواهيد كرد ، و از محبت مردي ثروتمند بهره خواهيد برد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش به او طلسمي مي دهد ، نشانة آن است كه به آرزوهايي كه دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسيد .

www.aradpardaz.com