آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غيبت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ در خواب اگر از غيبت كسي متأثر شويد ، به اين معناست كه براي به دست آوردن دوستاني هميشگي تلاش خواهيد كرد .

2ـ اگر در خواب از غيبت دوستي خشنود شويد ، نشانة آن است كه به زودي از دست دشمن خلاص خواهيد شد .

www.aradpardaz.com