آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جذام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به جذام مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه در اثر ابتلا به بيماري ، تمامي ثروت خود را از دست مي دهيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به جذام شده است كه در زندگي با وقايع دلسردكننده اي روبرو خواهيد شد و احساسات عاشقانة شما به بي تفاوتي تبديل خواهد شد .

www.aradpardaz.com