آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جراح

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن پزشك جراح در خواب ، نشانة آن است كه از طرف دشمناني كه تقريباً همكار هستند ، تهديد خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از واقعه اي تلخ متأثر و اندوهگين خواهد شد .

www.aradpardaz.com