آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جلسه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد عضو يك جلسه هستيد ، علامت آن است كه به ثروت خود مغرور مي شويد و با اعضاي خانوادة خود نامهرباني مي كنيد . نهايتاً پيشرفت چنداني نخواهيد داشت .

www.aradpardaz.com