آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صليب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن صليب در خواب ، نشانة گرفتاري است . سعي كنيد به كارهاي خود نظم و ساماني بدهيد .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي صليب بر دوش حمل مي كند ، نشانة آن است كه مبلغين مذهبي از شما مي خواهند به مؤسسات خيريه كمك كنيد .

www.aradpardaz.com