آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ل >

لوله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ ديدن لوله در خواب ، علامت آن است كه بعد از كشيدن سختي به صلح و صفا دست خواهيد يافت .

2ـ ديدن لوله هاي گاز در خواب ، علامت آن است كه صاحب عقايد اجتماعي خواهيد شد .

www.aradpardaz.com