آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نسيم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب احساس كنيد كه نسيمي ملايم مي وزد ، علامت آن است كه براي رسيدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا مي سازيد .

2ـ اگر دختري احساس كند از وزش نسيم و نجواي آن با شاخ و برگ درختان غمگين شده است ، علامت آن است كه در اثر غيبت اجباري نامزد خود ، دوراني سخت را سپري خواهد كرد .

 

هانس کورت مى‏گويد:

وزيدن نسيم در خواب بيانگر موفقيت و رسيدن به اهدافتان مى‏شود.

www.aradpardaz.com