آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نشاط

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد شادمان هستيد يا با فرد شادي صحبت مي كنيد ، نشانة آن است كه وقايع دلپذير شما را خرسند خواهد ساخت و كارها با سود همراه خواهد بود .

شادى و نشاط در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

www.aradpardaz.com