آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چاقي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد چاق شده ايد ، نشانة آن است كه هر دم بر ثروت و شاديهاي شما افزوده خواهد شد .

2ـ اگر در خواب ديگران را چاق ببينيد ، علامت آن است كه اوقات و فعاليتهاي لبريز از موفقيت خواهيد داشت .

3ـ اگر خواب ببينيد بيش از اندازه چاق شده ايد ، دلالت بر آن دارد كه بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشيد .

www.aradpardaz.com