آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خاله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري در خواب خالة خود را ببيند ، دلالت بر آن دارد كه براي انجام عملي مورد سرزنش قرار مي گيرد و اين امر موجب پريشاني او مي شود .

2ـ اگر در خواب ببينيد خالة شما شادمان است ، نشانة آن است كه اختلافات جزئي حل خواهد شد .

www.aradpardaz.com