آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خوره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد اثر بيماري خوره بر بدن بزرگ مي شود ، نشانة آن است كه مقام شما ارتقاء خواهد يافت و به امتيازاتي دست خواهيد يافت .

www.aradpardaz.com