آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دکان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما براي پيش بردن كاري ، در اثر نقشه ها و حسادتهاي ديگران خنثي مي گردد .

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن دکان خوش حالي بود

www.aradpardaz.com