آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دوده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن دوده در خواب ، نشانة آن است كه توفيق اندكي از حرفة خود به دست مي آوريد .

www.aradpardaz.com