آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زيبا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب چهرة خود را زيبا ببينيد ، علامت آن است كه دور شما را افرادي چاپلوس و زيرك فرا  مي گيرند .

2ـ اگر در خواب چهرة ديگران را زيبا ببينيد ، علامت آن است كه از اعتمادي كه مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت مي بريد .

www.aradpardaz.com