آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

راکت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن راكت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفريح دلخواه است . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانةآن است كه در تفريح مورد علاقة خود نمي تواند شركت كند .

www.aradpardaz.com