آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رتيل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان مي كوشند شما را ور شكست كنند و از پا در بياورند .

2ـ كشتن رتيل در خواب ، نشانة آن است كه بعد از بد شانسي فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .

www.aradpardaz.com