آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رفيق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد رفيق خود را دوست نداريد ، نشانة آن است كه همان فردي كه ادعاي دوستي با شما را دارد با انتقادهاي خود محيط زندگي را تلخ مي سازد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوست ناموفقي داريد ، دلالت بر آن دارد كه هر كس با شما دمساز شود بعد از مدتي از شما رو خواهد گرداند .

www.aradpardaz.com