آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

ساحر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر جادوگر يا ساحري را به خواب ببينيد ، علامت آن است كه براي تشكيل خانواده اي بزرگ ، زحمتهايي فراوان خواهيد كشيد و در كنار اين زحمتها ، از كار خود ، لذتهايي نيز خواهيد برد .

2ـ ديدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهايتان به نوميدي و يأس مبدل مي گردد .

www.aradpardaz.com