آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرقت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد دزدي مشغول سرقت چيزي است ، نشانة عقده ها و كمبودهاي رواني و بداقبالي شماست .

2ـ اگر خواب ببينيد متهم به سرقت چيزي شده ايد ، نشانة آن است كه تعبيري خطا از رفتار شما مي كنند و اين امر باعث آزار شما مي شود . اما بعد به اين نكته پي خواهيد برد ، كه اين سوء تعبير به نفع شما تمام خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد كسي را متهم به سرقت كرده اند ، علامت آن است كه در اثر استدلالي شتابزده باكسي درگير خواهيد شد .

www.aradpardaz.com