آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سلول

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد در سلولي زنداني هستيد ، نشانة آن است كه مداخلة مردم حسود منجر به شكست شما در كاري پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانيد از سلول خود بگريزيد ، علامت آن است كه دوره اي از انجام كاري مطلوب لذت خواهيد بود .

www.aradpardaz.com