آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اسکي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن چوب‏هاى اسكى در خواب، به معناى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. اگر در خواب ببينيد كه در حال اسكى هستيد، به معناى آن است كه كارى انجام مى‏دهيد كه ضرر آن بيشتر از سود آن است.

 

www.aradpardaz.com