آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شهرت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد فردي مشهور هستيد ، نشانة آن است كه اميدهاي شما به يأس تبديل مي گردد .

2ـ ديدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامي به افتخار و شهرت مي رسيد .

www.aradpardaz.com