آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قاتل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلي قرار بگيريد ، نشانة آن است كه بر تمامي رنجهاي زندگي خود غلبه خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد قاتلي بالاي سر مقتولي كه لباسهايش آغشته به لكه هاي خون است ، ايستاده است ، دلالت بر آن دارد كه بدبختي به سراغتان مي آيد .

3ـ ديدن فردي قاتل در خواب ، هشداري است . مراقب دشمنان خود باشيد تا صدمه اي به شما برسانند .

www.aradpardaz.com