آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قاطر

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوري کند تا در رنج نيفتد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد سوار قاطر شده ايد ، نشانة آن است كه به كارهايي مشغول خواهيد شد كه نگراني و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت .

2ـ اگر خواب ببينيد سوار بر قاطر به مقصد خود رسيده ايد ، علامت آن است كه مبلغ قابل توجهي پاداش خواهيد گرفت .

3ـ اگر دختر در خواب قاطر سفيدي ببيند ، نشانة آن است كه با فردي خارجي و ثروتمند ازدواج خواهد كرد . فردي كه با او سليقه مشتركي ندارد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند چند قاطر بدون افسار حركت مي كنند ، نشانة آن است كه فرد مورد علاقة او به خواستگاريش نخواهد آمد .

5ـ اگر خواب ببينيد قاطري به شما لگد مي زند ، نشانة آن است كه ازدواج كردن و مسايل عاشقانه بكلي نوميد خواهيد شد .

6ـ ديدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است كه مقام اجتماعي شما تنزل خواهد يافت و عهدها شكسته خواهد شد .

www.aradpardaz.com