آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کافه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد كافه اي را اداره مي كنيد ، علامت آن است كه از راه هايي غيرقانوني براي پيشرفت استفاده مي كنيد .

2ـ اگر ميكده يا كافه اي را در خواب ببينيد ، معنايش اين است كه در فعاليتهاي اجتماعي پيشرفت خواهيد كرد و همچنين در انجام تمايلات نامشروع خود موفق خواهيد بود .

www.aradpardaz.com