آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کتري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـديدن كتري در خواب ، علامت آن است كه مسئوليتي بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهيد كشيد .

2ـ ديدن كتري آب جوش در خواب ، نشانة پايان تلاشها و استفاده از نتايج زحمات است .

3ـ ديدن كتري شكسته در خواب ، علامت آن است كه كوششهاي شما براي رسيدن به سر منزل مقصود به شكست مي انجامد .

4ـ اگر دختري خواب ببيند كتريِ سياهي در دست دارد ، علامت آن است كه در امور عاطفي و ازدواج شكست خواهد خورد . اما اگر رنگ كتري روشن باشد ، نشانة آن است كه با مردي مهربان و دوست داشتني ازدواج خواهد كرد .

www.aradpardaz.com