آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کفاش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن كفاش در خواب ، نشانة آن است كه موقعيتهاي زندگي شما نشان مي دهند كه براي پيش رفتن ، هنگام مساعدي نيست .

2ـ اگر زني خواب ببيند حرفة همسرش كفاشي است ، علامت آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت .

www.aradpardaz.com