آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کليه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب كلية خود را ببينيد ، نشانة آن است كه احتمالاً به بيماري سخت مبتلا خواهيد شد ، شايد هم در امر ازدواج با مشكلي مواجه شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد كلية شما بدون اشكال كار مي كند ، نشانة آن است كه در توطئه اي خطرناك شركت خواهيد كرد .

3ـ اگر در خواب احساس كنيد كلية شما به درستي كار نمي كند ، علامت آن است كه اتفاقي باعث مي شود در امور مالي زيان ببينيد .

www.aradpardaz.com