آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کوره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن كورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختي است . اما اگر كوره اي خاموش و خراب در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه با فرزندان مشكل پيدا خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد در كوره اي مي افتيد ، نشانة آن است كه رقيبي در كشمكش كار شما را شكست مي دهد .

www.aradpardaz.com