آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کوسن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به كوسنهاي ابريشمي تكيه زده ايد ، نشانة آن است كه براي آسودگي ديگران سختي و ناراحتي مي كوشيد .

2ـ ديدن كوسن در خواب ، نشانة كاميابي در كار و عشق است .

3ـ اگر دختري خواب ببيند كوسنهاي ابريشمي درست مي كند ، نشانة آن است كه تا چند ماه ديگر ازدواج مي كند .

www.aradpardaz.com