آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گمرک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمي دارد .

2ـ اگر خواب ببينيد داخل ادارة گمرك مي شويد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به مقامي تلاش مي كنيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از ادارة گمرك بيرون مي آييد ، دلالت بر از دست دادن مقام يا شكست در كارهاي تجاري دارد .

www.aradpardaz.com