آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ماسه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زيان است .

www.aradpardaz.com