آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ماما

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بيماري سختي دچار خواهيد شد كه احتمال رهايي از آن بسيار كم است .

2ـ اگر دختري در خواب ماما ببيند ، علامت آن است كه پريشان و رسوا خواهد شد .

www.aradpardaz.com