آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

معدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ اگر خواب ببينيد داخل معدني شده ايد ، علامت آن است كه در كارهايتان با شكست روبرو خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد صاحب يك معدن هستيد ، نشانة آن است كه در آينده ثروتمند خواهيد شد .

www.aradpardaz.com