آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

ملکه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتي موفقيت آميز است .

ديدن ملكه اي پير و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانيهاي شما نااميدي نيز همراه خواهد شد .

www.aradpardaz.com